2.A-Wurf vom 12.09.2018

Verpaarung:  V´Jurai Koi of Kishi Ken & Odeki Go Tokimitsu

Wurfstärke: 1 Rüde / rot